ZAKRES USŁUG

Współpraca z naszymi klientami opiera się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług.

Koszty świadczonych przez nas usług są negocjowane indywidualnie z każdym z naszych klientów, a ich wysokość uzależniona jest od specyfiki działalności firmy zlecającej usługę.

Jeśli pragniecie Państwo uszczegółowić zapytanie, prosimy o kontakt telefoniczny.

Jeśli zakres naszych usług wzbudził Państwa zainteresowanie, w celu omówienia szczegółów, zapraszamy do osobistego kontaktu w dogodnym dla Państwa terminie. Jednocześnie zapewniamy bezpieczeństwo i poufność informacji na każdym etapie współpracy.

Świadczymy usługi w zakresie:

Oferujemy możliwość dojazdu do klienta po odbiór dokumentów.

Spółki i osoby fizyczne

  • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
  • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
  • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
  • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
  • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
  • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
  • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
  • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
  • monitoring należności i zobowiązań.

Wspólnoty i spółdzielnie

  • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
  • opracowanie zakładowego planu kont,
  • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
  • naliczanie czynszów i funduszu remontowego,
  • rozliczanie tzw. mediów (woda, co),
  • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
  • zamknięcie roku obrachunkowego wraz ze sporządzeniem bilansu z załącznikami,
  • monitoring należności i zobowiązań.

Księgi i ewidencja

  • dokonujemy zapisów w PKP i R lub ewidencji ryczałtu,
  • prowadzimy ewidencje wyposażenia,
  • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,
  • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
  • prowadzimy ewidencje VAT,
  • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe,

Obsługa kadrowo-płacowa

  • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła – na podstawie uzyskanych informacji,
  • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
  • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
  • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,
  • prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
  • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
  • prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych,
  • prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
  • sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych),
  • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT,
  • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie).


Biuro:

ul. Gizów 6

01-249 Warszawa

 

Siedziba spółki:

ul. Kazimierzowska 85 lok. 33

02-518 Warszawa

Telefon:

22-836-57-52

22-836-57-54

22-314-44-63

Kom: +48 604 908 744

Fax:

22-836-57-53

Napisz wiadomość:

 

Biuro:

biuro@aman.com.pl

 

Prezes Barbara Bartuzi-Manterys:

b.manterys@aman.com.pl

 

Wiceprezes Barbara Bilska:

b.bilska@aman.com.pl